Všeobecné obchodní podmínky

Výňatek ze všeobecných podmínek
Luisenburské slavnosti města Wunsiedel

1) Obecné informace, objednávky vstupenek a rezervace

  1. Každá osoba bez ohledu na věk musí mít platnou vstupenku.
  2. Objednávky vstupenek lze vyřídit až po oficiálním zahájení předprodeje.
  3. U písemných objednávek budou místa vybrána co nejlépe. Konkrétní sedadlo je možné objednat pouze telefonicky nebo online. Na zpracování v pořadí, v jakém byla přijata, není nárok. Pokud je požadovaný den představení nebo cenová skupina vyprodána, obdrží zákazník do 5 pracovních dnů příslušné oznámení a nabídku podle nejlepší možné dostupnosti.
  4. Rezervace prostřednictvím festivalové kanceláře: Potvrzení o rezervaci bude zasláno spolu s fakturou a informacemi o době rezervace (možné také e-mailem). Potvrzené rezervace již nelze měnit. Po obdržení platby budou zaslány vstupenky. Pokud zákazník nezaplatí za vstupenky do dohodnutého data, může festival – po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty k zaplacení bez výsledku – odstoupit od smlouvy a s rezervovanými místy disponovat.
  5. Rezervace prostřednictvím prodejních partnerů: Na rezervace vstupenek prostřednictvím partnerů Luisenburgfestspiele, např. CTS Eventim, se mohou vztahovat jejich všeobecné obchodní podmínky a další cenové složky, jako jsou systémové, rezervační a prodejní poplatky.
  6. Rezervace přes internetový obchod:
   1. Kromě těchto VOP platí také VOP poskytovatele služeb CTS Eventim Solutions GmbH, který poskytuje internetový obchod. Ten si účtuje systémové poplatky podle bodu 1.e.
   2. Rezervace a nákup na účet nejsou možné. Zákazník může kdykoli až do odeslání rezervace zkontrolovat výběr jízdenek a zadané údaje a v případě potřeby je opravit. Zákazník odešle závaznou rezervaci až po kliknutí na tlačítko označené jako “objednávka s povinností platby” nebo ekvivalentní. Po přijetí rezervace je okamžitě uzavřena kupní smlouva na vstupenky. Rezervace bude neprodleně potvrzena e-mailem.
   3. Platbu lze provést kreditní kartou, okamžitým bankovním převodem, Giropay nebo PayPal u poskytovatele služeb CTS Eventim Solutions GmbH. Platební prostředky budou okamžitě odepsány z účtu.
   4. Po obdržení platby obdrží zákazník – v závislosti na své volbě – (i) v případě způsobu dodání “e-ticket” e-mail se vstupenkami k vytištění a jako elektronickou vstupenku, kterou lze přidat do peněženky v chytrém telefonu, nebo (ii) v případě způsobu dodání “paper ticket” vstupenku poštou od společnosti CTS Eventim Solutions GmbH.
   5. Zákazník má právo na “rychlé zrušení” pouze u rezervací v internetovém obchodě: Zákazník může zrušit nákup vstupenek zcela nebo zčásti do 24 hodin od obdržení rezervace, maximálně však 14 dní před dnem představení. Zákazník obdrží cenu zrušených vstupenek sníženou o systémové poplatky a storno poplatek ve výši 3 EUR za vstupenku – v případě objednávky papírové vstupenky také sníženou o náklady na dopravu – připsanou na svůj zákaznický účet ve formě poukázky se zůstatkovou hodnotou.
  7. Žádáme zákazníka, aby vstupenky zkontroloval ihned po jejich obdržení a případné reklamace zaslal písemně e-mailem nebo poštou, aby mohla být včas poskytnuta náhradní náhrada. Upozorňujeme, že kupní smlouva na jízdenku se uzavírá s prodejním místem, které ji vydalo. Reklamace proto může vyřizovat pouze prodejní místo, které vstupenku vydalo.

2) Slevy

  1. Podmínka poskytnutí slevy musí být uvedena při nákupu letenek. Po provedení rezervace nebude poskytnuta žádná následná sleva. Na jednu jízdenku lze poskytnout pouze jednu slevu.
  2. Při vstupní kontrole je třeba předložit platný doklad o slevě. Pokud držitel vstupenky neprokáže nárok na slevu ani nedoplatí rozdíl do běžné ceny ekvivalentní vstupenky v pokladně divadla, jsme oprávněni mu vstup odmítnout.

3) Vrácení zboží

  1. Beim Verkauf von Eintrittskarten /Gutscheinen für eine Theaterveranstaltung besteht kein Widerrufsrecht.
  2. Výměna nebo vrácení letenek není možné. Za nevyužité vstupenky nebude poskytnuta náhrada.
  3. Vyhrazujeme si právo na změny v obsazení a nemáme nárok na vrácení zakoupených vstupenek, pokud je změna nevyhnutelná z objektivních důvodů (např. nemoc účinkujícího) a charakter představení je tím zachován.
  4. Žádáme návštěvníky festivalu, aby si neprodleně zkontrolovali obdržené vstupenky a jejich výměnu.
  5. Registrovaným zákazníkům mohou být vydány náhradní certifikáty za ztracené vstupenky (za manipulační poplatek 4 EUR při odeslání), pokud předloží doklad o koupi s uvedením bloku, řady a sedadla ztracené vstupenky. Po vydání náhradního certifikátu pozbývá původní průkaz platnosti.

4) Audiovizuální nahrávky

  1. Pořizování jakýchkoli obrazových a/nebo zvukových záznamů v hledišti je bez písemného souhlasu vedení divadla zakázáno, a to i z důvodu ochrany autorských práv. V případě přestupků mohou být návštěvníci vykázáni z místa konání; právo na uplatnění dalších nároků je výslovně vyhrazeno.
  2. V případě audiovizuálních záznamů představení, která jsou realizována festivalem nebo jeho jménem, je možné, že se divák na snímku objeví jako součást publika. Informace o tom poskytujeme v našich zásadách ochrany osobních údajů (viz bod 7) a v oznámeních na místě u vstupu.

5) Různé

  1. Divadlo se otevírá zpravidla 30 minut před začátkem představení. Diváci, kteří přijdou po začátku představení, nemají nárok na vstup. V případě mimořádných událostí a LuisenburgXtra může platit jiný čas.
  2. Invalidní vozíky: Pro vozíčkáře je k dispozici pouze omezený počet speciálních míst. Rezervace míst pro vozíčkáře je třeba provést ve festivalové kanceláři nejpozději 4 týdny před představením. Vozíčkáři, kteří se nezaregistrovali, nemají nárok na vstup, pokud není k dispozici volné místo pro vozíčkáře; kupujícímu bude zaplacená kupní cena vrácena ihned po vrácení vstupenky.
  3. Jídlo a nápoje, zákaz kouření: V sále není dovoleno jíst a kouřit, včetně elektronických cigaret (vaporizérů). Nealkoholické nápoje lze do sálu vnášet pouze v maximálním objemu 0,5 litru a pouze v PET lahvích; do sálu nelze vnášet sklenice a porcelánové šálky.
  4. Fotografování a mobilní telefony: Do sálu není dovoleno vnášet záznamová zařízení a fotoaparáty jakéhokoli druhu, s výjimkou chytrých telefonů a chytrých hodinek se zabudovaným fotoaparátem. Mobilní telefony a jiná zařízení, která mohou rušit představení (např. elektronické hodinky), musí být během představení vypnuty nebo nastaveny na tichý chod.
  5. Bezpečnost: Je zakázáno vnášet skleněné nádoby, plechovky, objemné předměty (např. deštníky, kočárky, dětské tašky, chladicí tašky), pyrotechniku, prskavky, zbraně a podobné nebezpečné předměty nebo nebezpečné látky a rovněž není dovoleno vnášet zvířata. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek vykázání z prostor divadla. Pořadatel je oprávněn vzít předměty výše uvedeného druhu do dočasné úschovy. Vyhrazujeme si právo provádět bezpečnostní kontroly při vstupu do divadla. Prosíme vás proto, abyste velké tašky a batohy nechali ve svém vozidle.
  6. Parkování pro vozíčkáře: Na horním parkovišti je k dispozici omezený počet parkovacích míst výhradně pro návštěvníky s rezervovaným místem pro vozíčkáře, pro které je třeba si předem vyžádat samostatný parkovací lístek ve festivalové kanceláři. Bez parkovacího lístku není nárok na využití parkovacího místa pro vozíčkáře.
  7. Parkování pro osoby se zdravotním postižením: Několik parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením je k dispozici na dolním parkovišti v blízkosti závory. V opačném případě lze vydat povolení k vjezdu omezené na tento účel, které umožní osobě vystoupit. Pro osoby s příslušným průkazem oprávnění je možná předběžná registrace. K dispozici je také kyvadlová autobusová doprava.
  8. Rolátory a další pomůcky pro chůzi: Z bezpečnostních důvodů není dovoleno brát si do sálu chodítka a jiné objemné pomůcky pro chůzi (např. dvouruční). Tyto pomůcky lze před vstupem do sálu ponechat na vyhrazeném místě. Prosíme osoby, které potřebují pomůcky pro chůzi, aby si rezervovaly místo v blízkosti vchodů nebo si zajistily někoho, kdo je doprovodí.
  9. Nárok na místo: Festival si vyhrazuje právo přidělit návštěvníkovi na danou akci jiné místo než to, které mu bylo přiděleno se vstupenkou, pokud není možné z důvodů, za které festival neodpovídá, zajistit místo uvedené na vstupence a pokud je přidělené náhradní místo srovnatelné. V opačném případě bude rozdíl vrácen.
  10. Návštěvníci mohou být z probíhajícího představení vykázáni, pokud poruší zákaz pořizování obrazových/zvukových záznamů (bod 4 a), vnesou do hlediště předměty nebo je tam neoprávněně použijí v rozporu s výše uvedenými písmeny c) až e) nebo ruší průběh akce či obtěžují ostatní návštěvníky. Může jim být rovněž odepřen vstup, pokud k tomu existuje věcný důvod. Kromě toho může festival takové osoby z areálu vykázat. Vstupné se nevrací, pokud byl návštěvník vykázán nebo vykázán z areálu z důvodu nikoliv nepodstatného rušení nočního klidu nebo obtěžování.

6) Zrušení, odložení nebo odvolání představení

Všechny akce jsou koncipovány jako divadlo pod širým nebem. V zásadě se hraje za každého počasí – hlediště je kryté. Pořadatel si vyhrazuje právo odložit začátek představení v případě nepříznivého počasí (např. silný déšť, bouřka nebo bouřka) a/nebo v případě ohrožení účinkujících a/nebo diváků a/nebo v případě nebezpečí poškození zařízení, zejména hudebních nástrojů, zrušit představení před jeho začátkem nebo představení přerušit či od něj upustit. Takové rozhodnutí může učinit pouze vedení festivalu bezprostředně před představením nebo v jeho průběhu a sdělit je divákům. Pokud musí být již zahájené představení z výše uvedených důvodů vedením festivalu zrušeno nebo přerušeno, má kupující vstupenky nárok na přiměřenou náhradu, která se stanoví podle rozsahu již odehraného představení. V případě zrušení nebo přeložení na jiný den obdrží kupující vstupenky vstupenku na náhradní představení nebo poukaz v hodnotě vstupenky na srovnatelné představení nebo představení v příští sezóně; pokud si zákazník nepřeje obdržet náhradní představení nebo poukaz, může vstupenku vrátit a získat zpět celou částku – sníženou o systémové poplatky vzniklé při nákupu prostřednictvím prodejního partnera (viz bod 1.e).

7) Ochrana údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.luisenburg-aktuell.de/datenschutz.

8) Zakoupením vstupenky se uznávají platné Všeobecné obchodní podmínky, které najdete na adrese luisenburg-aktuell.de/agb.

Stav: říjen 2023

keyboard_arrow_up